Abonnementsvilkår hos Qub

1. Abonnementsvilkår vedrørende Qub

1.1
Abonnementsvilkårene (herefter "Vilkårene") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg bekræfter hermed at jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårerne for anvendelsen af Qub" på bestillingsformularen og gælder mellem Qub IVS, CVR-nummer DK38519204, (herefter "Qub") og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter "Kunden").

1.2
Qub forbeholder sig ret til at ændre i Vilkårene. Såfremt der er tale om ændringer, der har betydning for Kunden, vil Vilkårene blive fremsendt til den e-mail som Kunden er registreret med hos Qub. Qub er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. e-mail.

1.3
Abonnementsvilkårene er sidst ændret den 06. maj 2021.

2. Abonnementets omfang og anvendelse

2.1
Abonnementet giver brugsret til applikationen Qub (herefter kaldet "Applikationen").

2.2
Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, som har oprettet abonnementet.

3. Priser og betaling

3.1
Fra d. 06. maj 2021 og 365 dage frem vil såkaldte “Co-creators” have gratis adgang til Applikationen. Det aftales mellem Qub og Kunden om Kunden er en “Co-creator. De første 30 dages prøve på Applikationen er gratis og uforpligtende. Abonnementet på Applikationen såvel som abonnement på tillægsmoduler træder i kraft ved bestilling og tegnes for én måned. Tillægsmoduler kan til- og fravælges løbende efter behov.

3.2
Faktureringsperioden sker efter hver måneds udløb. Abonnementet faktureres efter de første 30 dages prøveperiode og faktura udsendes den første dag efter de 30 dages prøveperiode.

3.3
De til enhver tid gældende priser på Applikationen fremgår på Qub.dk. Prisen er afhængig af antal medarbejdere oprettet i systemet samt valg af tillægsmoduler og bestemmes ved starten af hver faktureringsperiode, ud fra data lagt ind i det pågældende abonnement.

3.4
Qub garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på abonnementet, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset. Abonnementsprisen reguleres automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden 1. oktober - 30. september.

Betalingsbetingelser og fakturering

3.5
Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

3.6
Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes første rykker uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere den anden rykker med gebyr på 150 DKK.

3.7
I tilfældet af betaling fortsat ikke er modtaget inden 7 dage efter den rykker blev sendt, vil adgangen til Applikationen spærres. Ligeledes forbeholder Qub sig retten til at opsige aftalen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Qub forinden har ophævet aftalen.

3.8
Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail.
4. Opdateringer

4.1
Qub er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen som kan resultere i ny prissætning.

4.2
For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at opdatere/videreudvikle Applikationen. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 GMT+1/+2. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

4.3
Qub er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00 GMT+1/+2. Udenfor dette tidsrum er Qub ligeledes uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

5. Reklamation

5.1
Opleves der problemer med funktionerne i Applikationen kan henvendelse ske til frederik@qub.dk

6. Binding og opsigelse

6.1
Aftalen fortsætter automatisk for en ny måned medmindre den opsiges i den igangværende måned med varsel om opsigelse af abonnementet. Ved opsigelse betaler man fortsat det fulde abonnements beløb. Opsigelse af abonnement på Applikationen skal foregå skriftlig, ved at kontakte Qub via e-mail til finans@qub.dk og meddele, at Kunden ønsker at opsige sit abonnement. Kunden skal i den forbindelse oplyse Qub virksomhedsnavn, kundenummer og brugernavn. Opsigelse (afmelding) af tillægsmoduler kan ske via Applikationen.

6.2
Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridigt, er Qub berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

6.3
Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Ophører abonnementet, kan Kunden frit få eksporteret alle kartoteker, data mv. i et format som Qub foreskriver.

6.4
Kundens data slettes jf.databehandleraftalen(Se afsnit 9).

7. Ansvar

7.1
Nedenstående gælder medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

7.2
Qub kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

7.3
Qub er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller interagerer med Applikationen. Qub kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Qub ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

7.4
Qub er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. 10000 DKK.

8. Rettigheder

8.1
Alle rettigheder til Applikationen, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører virksomheden Qub og må ikke uden Qubs konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres.

8.2
Individuelt udarbejdet programmer tilhører ligeledes Qub, medmindre andet skriftligt er aftalt.

8.3
Qub har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af Qub eller et med Qub koncernforbundet selskab. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

9. Tavshedspligt og datasikkerhed

9.1
Qub stræber efter en høj datasikkerhed i forbindelse med driften af Applikationen. I den forbindelse gør Qub meget ud af at beskytte de personlige oplysninger, som Kunden afgiver i forbindelse med, at Kunden benytter Applikationen. Data som indtastes i Applikationen videregives aldrig til andre og benyttes ikke til egne, uvedkommende formål.

9.2
Qub forbeholder sig ret til at bruge Kundens firmanavn og logo som reference på bl.a. Qub.dk.9.3 Qub handler i forhold til persondata alene efter instruks fra Kunden og i overensstemmelse meddatabehandleraftalen, der udgør et tillæg til Vilkårene og dermed er en integreret del af Vilkårene og aftalen om abonnement på Applikationen.

9.4
Qub har tavshedspligt om alle informationer, Qub måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

10. Driftsstabilitet

10.1
Qub tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Qub kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

10.2
Qub tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

11. Afsluttende bestemmelser

11.1
Rettelser og tilføjelser til aftalen skal aftales skriftligt for at være gældende. Det skriftlige formkrav kan kun frafaldes skriftligt. Overførsel i tekstform, specielt e-mail, anses også for tilstrækkeligt til at opfylde det skriftlige formkrav.

11.2
Dansk ret skal være gældende, med undtagelse de international privatret regler og CISG. kontraktsværneting for eventuelle tvister i forbindelse med aftaler mellem kunder og Qub IVS er Qub IVS’ hjemsted.I Qub ønsker vi vores kunder god fornøjelse med Applikationen.